สยจ.พระนครศรีอยุธยา แจ้งเตือน!! แจ้งเตือนกลโกงคอลเซ็นเตอร์

สยจ.พระนครศรีอยุธยา แจ้งเตือน!! แจ้งเตือนกลโกงคอลเซ็นเตอร์

การจดจำยานพาหนะต้องสงสัย

การจดจำยานพาหนะต้องสงสัย
คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับหารทำสัญญากู้ยืมเงิน

คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับหารทำสัญญากู้ยืมเงิน

คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม สำหรับประชาชน

คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม สำหรับประชาชน
คู่มือบริการด้านงานยุติธรรม ฉบับประชาชน

คู่มือบริการด้านงานยุติธรรม ฉบับประชาชน

พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558

พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

จะหนักจะเบาให้เราดูและกระทรวงยุติธรรม

จะหนักจะเบาให้เราดูและกระทรวงยุติธรรม
ด่าว่าผู้เสียชีวิตมีความผิดทางอาญา

ด่าว่าผู้เสียชีวิตมีความผิดทางอาญา

วิสัยทัศน์

"เป็นศูนย์อำนวยความยุติธรรม

เป็นเลิศด้านงานบริการในระดับท้องถิ่นสู่ระดับสากล"

--ระยะเวลาการให้บริการ--

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น

ช่องทางการติดต่อ :

(วันจันทร์ - วันศุกร์)

**เบอร์โทรศัพท์: 0 3570 8387 - 8

(วันเสาร์ - วันอาทิตย์)

**เบอร์โทรศัพท์: 08 1950 5337

ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ

โทรสาร: 0 3570 8388

www.facebook.com/ayutthaya.moj

Email:ayutthayamoj@gmail.com

ที่อยู่สำนักงาน

9/25 หมู่3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000