เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร นางสาวมยุรี จำจรัส ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบมาตรฐานงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และร่วมอธิปรายในหัวข้อ ถอดบทเรียนการดำเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภายใต้พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติ ๔ ด้าน ๓๕ ตัวชี้วัด ได้แก่ ด้านที่ ๑ โครงสร้างเชิงกายภาพ ด้านที่ ๒ บุคลากร ด้านที่ ๓ การบริหารจัดการ ด้านที่ ๔ การบริการ ซึ่งแบ่งเป็น ๓ ด้าน ประกอบด้วย ระบบข้อมูล การพัฒนางาน การมีส่วนร่วม และด้านที่ ๔ การบริการ แบ่งเป็น การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การอำนวยความยุติธรรมและลดความเลื่อมล้ำ ในการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน และมาตรฐานการให้บริการ โดยมี นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ ศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มจร และประธานคณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เกี่ยวข้องกว่า ๔๐ คน เข้าร่วมฯ

 

วิสัยทัศน์

"เป็นศูนย์อำนวยความยุติธรรม

เป็นเลิศด้านงานบริการ ในระดับท้องถิ่นสู่ระดับสากล"

ช่องทางการติดต่อสำนักงาน

เบอร์โทรศัพท์:035-708387-8

เบอร์แฟกซ์:035-708388

www.facebook.com/ayutthaya.moj

Email:Ayutthaya_moj@hotmail.com

ID Line:Ayutthayamoj

ที่อยู่สำนักงาน

9/25 หมู่3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000