เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวมยุรี จำจรัส ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้แทน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ เพื่อหารือแนวทางการจัดกิจกรรมภายในงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถถ่ายทอดบทบาทภารกิจ ผลงานเด่น และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนได้อย่างชัดเจน ตลอดทั้งเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อดำเนินงานอื่นๆ ที่นอกเหนือจากภารกิจหลักของกระทรวงยุติธรรม

วิสัยทัศน์

"เป็นศูนย์อำนวยความยุติธรรม

เป็นเลิศด้านงานบริการ ในระดับท้องถิ่นสู่ระดับสากล"

ช่องทางการติดต่อสำนักงาน

เบอร์โทรศัพท์:035-708387-8

เบอร์แฟกซ์:035-708388

www.facebook.com/ayutthaya.moj

Email:Ayutthaya_moj@hotmail.com

ID Line:Ayutthayamoj

ที่อยู่สำนักงาน

9/25 หมู่3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000