เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวมยุรี จำจรัส ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายอรรณพ กันทะวงศ์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม และ เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมโครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้มีองค์ความรู้ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการให้ความช่วยเหลือประชาชน ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ให้สามารถอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานระหว่างคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน อีกทั้งเป็นช่องทางในการสะท้อนและรับฟังสภาพปัญหาของศูนย์ยุติธรรมชุมชน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนและสำนักงานยุติธรรมจังหวัด โดยมี นายดุสิต ศิริวราศัย นายอำเภอบางปะอิน เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นายธนิษฐ์ วงษ์คำ ปลัดเทศบาลตำบลบางกระสั้น กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ มีคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่อำเภอบางปะอิน จำนวน ๑๘ ศูนย์ และผู้เกี่ยวข้องกว่า ๖๐ คน เข้าร่วมฯ

วิสัยทัศน์

"เป็นศูนย์อำนวยความยุติธรรม

เป็นเลิศด้านงานบริการ ในระดับท้องถิ่นสู่ระดับสากล"

ช่องทางการติดต่อสำนักงาน

เบอร์โทรศัพท์:035-708387-8

เบอร์แฟกซ์:035-708388

www.facebook.com/ayutthaya.moj

Email:Ayutthaya_moj@hotmail.com

ID Line:Ayutthayamoj

ที่อยู่สำนักงาน

9/25 หมู่3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000