ในวันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวมยุรี จำจรัส ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายอรรณพ กันทะวงศ์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมโครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (พื้นที่อำเภอลาดบัวหลวง) เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้มีองค์ความรู้ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการให้ความช่วยเหลือประชาชนควบคู่ไปกับการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ให้สามารถอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานระหว่างคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน อีกทั้งเป็นช่องทางในการสะท้อนและรับฟังสภาพปัญหาของศูนย์ยุติธรรมชุมชน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนและสำนักงานยุติธรรมจังหวัด โดยมี นายสำเภา หรุ่นบันลือ นายกเทศมนตรีตำบลสามเมือง เป็นประธานการประชุมฯ ทั้งนี้ มีคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่อำเภอลาดบัวหลวง จำนวน ๘ ศูนย์ และผู้เกี่ยวข้องกว่า ๒๔ คน เข้าร่วมฯ

#โครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน ๒๕๖๖

วิสัยทัศน์

"เป็นศูนย์อำนวยความยุติธรรม

เป็นเลิศด้านงานบริการในระดับท้องถิ่นสู่ระดับสากล"

--ระยะเวลาการให้บริการ--

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น

ช่องทางการติดต่อ :

(วันจันทร์ - วันศุกร์)

**เบอร์โทรศัพท์: 0 3570 8387 - 8

(วันเสาร์ - วันอาทิตย์)

**เบอร์โทรศัพท์: 08 1950 5337

ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ

โทรสาร: 0 3570 8388

www.facebook.com/ayutthaya.moj

Email:ayutthayamoj@gmail.com

ที่อยู่สำนักงาน

9/25 หมู่3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000